Regulamin licytacji online

POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem aukcji jest Dom Aukcyjny. Dom Aukcyjny każdorazowo określa termin i zakończenie aukcji.
  Aukcje online odbywają się na serwerze Domu Aukcyjnego Libra lub za pośrednictwem innych portali przeznaczonych do licytacji online (onebid.pl; artinfo.pl; liveauctioneers.com). Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do odwołania aukcji, bez podania przyczyny.
 2. Przedmiotem aukcji są Obiekty oddane do sprzedaży komisowej przez Sprzedających albo stanowiące własność Domu Aukcyjnego.
 3. Zgodnie z oświadczeniem Sprzedającego, oddany do sprzedaży komisowej Obiekt stanowi jego własność lub Sprzedający ma prawo do rozporządzania nim, a ponadto, nie jest on objęty jakimkolwiek postępowaniem sądowym lub administracyjnym oraz nie jest obciążony prawami ani roszczeniami osób trzecich.
 4. Wystawiony na aukcji Obiekt posiada Cenę wywoławczą podaną w katalogu.
 5. Niektóre obiekty mogą posiadać cenę minimalną. Ustalona przez Sprzedającego Cena minimalna znana jest tylko Domowi Aukcyjnemu/Aukcjonerowi i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa.
 6. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do wycofania Obiektu ze sprzedaży bez wskazywania przyczyny oraz bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.
 7. Dom Aukcyjny po sprzedaży Obiektu ma prawo do dysponowania wizerunkiem sprzedanego Obiektu, w tym danymi technicznymi Obiektu oraz wysokością osiągniętej ceny sprzedaży Obiektu, na zasadzie licencji niewyłącznej, nieograniczonej w czasie i miejscu w celach marketingowych, promocyjnych i naukowych, a tym samym zachowuje prawo do publikacji wizerunku obiektu w publikacjach cyfrowych, drukowanych oraz w Internecie.

 

PREZENTACJA OBIEKTÓW
 1. Obiekty prezentowane są w katalogach przygotowywanych przez Dom Aukcyjny oraz publikowane na stronie Domu Aukcyjnego. Treść katalogu może być modyfikowana przed rozpoczęciem licytacji przez Dom Aukcyjny lub Aukcjonera.
 2. Dom Aukcyjny przeprowadza wycenę oraz zapewnia rzetelny opis katalogowy powierzonego do sprzedaży Obiektu.
 3. Opisy katalogowe Obiektów wystawianych na aukcji wykonywane są w najlepszej wierze z wykorzystaniem doświadczenia i fachowej wiedzy pracowników Domu Aukcyjnego lub współpracujących z Domem Aukcyjnym ekspertów.
 4. Wszystkie Obiekty sprzedawane na aukcji online można oglądać w siedzibie Domu Aukcyjnego. Na życzenie pracownicy Domu Aukcyjnego dosyłają dodatkowe zdjęcia czy film pokazujący detale obiektu.
 5. Dom Aukcyjny sprzedaje Obiekt w stanie, w jakim został on dostarczony przez Sprzedającego. W okresie, o którym mowa w pkt. 4, Dom Aukcyjny zapewnia możliwość obejrzenia Obiektu oraz skonsultowania stanu zachowania Obiektu z konserwatorem. Dom Aukcyjny nie uwzględnia reklamacji, których podstawą jest stan zachowania Obiektu.

 

REJESTRACJA
 1. Warunkiem uczestniczenia w aukcji jest rejestracja online i założenie konta w domenie Domu Aukcyjnego.
 2. Zarejestrowana może zostać osoba pełnoletnia. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego online.
 3. Kupujący zobowiązuje się podać prawdziwe i pełne dane identyfikacyjne oraz aktualizować je na bieżąco. W celu aktualizacji danych należy skontaktować się z Domem aukcyjnym.
 4. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do ewentualnej weryfikacji prawdziwości danych podanych przez Użytkownika.
 5. Dom Aukcyjny rezerwuje sobie prawo usunięcia Użytkownika, bądź jego zawieszenia uniemożliwiając mu branie udziału w licytacji online, jeżeli działanie Użytkownika było sprzeczne z regulaminem, a w szczególności, gdy Użytkownik nie wywiązuje się ze swych zobowiązań (nie wykupuje wylicytowanych obiektów). W takim przypadku Dom Aukcyjny ma prawo zawiadomić inne Domy Aukcyjne o tym fakcie
 6. Poprzez podpisanie formularza rejestracyjnego, klient akceptuje Regulamin oraz Politykę Prywatności zamieszczoną pod adresem artlibra.pl i potwierdza zapoznanie się z ich treścią, w szczególności dotyczących przetwarzania danych osobowych klienta.

 

PRZEBIEG AUKCJI
 1. Obiekty licytowane są od Ceny wywoławczej w górę.
 2. Licytacja online jest licytacją rozłożoną w czasie określonym w danej licytacji. Godzina i data zakończenia aukcji oznacza zakończenie możliwości składania ofert.
 3. Zakończenie licytacji danego Obiektu może nastąpić w momencie zakończenia aukcji online. W tym przypadku wygrywa najwyżej złożona oferta. Złożenie oferty jest równoznaczne z zawarciem Umowy pomiędzy Domem Aukcyjnym a Nabywcą.
 4. Dom Aukcyjny może wprowadzić możliwość skorzystania z oferty „Kup teraz” danego obiektu.
 5. Opcja „Kup teraz” określa stałą cenę, za którą dany obiekt może zostać zakupiony w trakcie trwania aukcji, a tym samym zostanie wycofany z aukcji.
 6. Licytujący decyduje czy bierze udział w aukcji poprzez składanie ofert licytacyjnych, z których po zakończeniu aukcji wyłoniony zostanie Nabywca pracy, czy też korzysta z opcji „Kup teraz” decydując się na z góry określoną cenę Obiektu. Skorzystanie z opcji „Kup teraz” przez Licytującego równoznaczne z zawarciem Umowy pomiędzy Domem Aukcyjnym a Nabywcą, tym samym oznacza natychmiastowe wycofanie obiektu z aukcji na rzecz Nabywcy. Wcześniej złożone oferty licytujących automatycznie zostają anulowane a własność obiektu przechodzi, po opłaceniu na Nabywcę, który skorzystał z opcji „Kup teraz”. O zakupieniu obiektu w ramach „Kup teraz” decyduje kolejność zgłoszeń.
 7. Po zakończeniu aukcji Nabywca uprawniony jest do odbioru potwierdzenia zawartych transakcji, a po dokonaniu zapłaty – do odbioru Obiektu.
 8. Po zakończeniu licytacji Uczestnik aukcji, który wylicytował Obiekt otrzyma mailowe potwierdzenie zawartych transakcji.
 9. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za problemy z łączem internetowym, w szczególności za brak możliwości licytacji spowodowany trudnościami lub awarią techniczną oraz opóźnieniem sygnału po stronie Uczestnika aukcji lub operatora łącza internetowego.

 

OPŁATA AUKCYJNA I PODATEK VAT
 1. Do wylicytowanej ceny lub ceny „Kup teraz” doliczana jest opłata aukcyjna w wysokości 18 % ceny sprzedaży. Cena wylicytowana wraz z opłatą aukcyjną zawiera podatek od towarów i usług VAT, o ile jest należny.
 2. W przypadku Obiektów oznaczonych w opisie do ceny końcowej, tj. ceny sprzedaży wraz z opłatą aukcyjną doliczana jest opłata będąca wynagrodzeniem należnym twórcy i jego spadkobiercom z tytułu dokonanej zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy utworu, o której mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666 ze zm.) (droit de suite) stanowiącym sumę poniższych stawek :
  1. 5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale do równowartości 50 000 euro, oraz
  2. 3% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 50 000,01 euro do równowartości 200 000 euro, oraz
  3. 1% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 200 000,01 euro do równowartości 350 000 euro, oraz
  4. 0,5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 350 000,01 euro do równowartości 500 000 euro, oraz
  5. 0,25% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale przekraczającym równowartość 500 000 euro.
 3. Opłata, o której mowa w pkt. 3 jest nie wyższa niż równowartość 12 500 euro oraz nie jest pobierana w przypadku gdy cena sprzedaży jest niższa niż równowartość 100 euro.
 4. W przypadku Obiektów oznaczonych w opisie do ceny końcowej, tj. ceny sprzedaży wraz z opłatą aukcyjną doliczany jest podatek od towarów i usług w wysokości 8% ceny nabycia Obiektu.
 5. Opłata, o której mowa w pkt. 1-4, doliczana jest również w przypadku sprzedaży pozaaukcyjnej.

 

ZAKUP OBIEKTU
 1. Nabywca zobowiązany jest uiścić należności za wylicytowane Obiekty w ciągu 7 dni od dnia zawarcia Umowy. Dom Aukcyjny jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie.
 2. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów, Dom Aukcyjny przyjmuje następujące formy płatności:
  1. gotówka (płatność dokonywana jest w PLN),
  2. karty płatnicze,
  3. przelew bankowy na rachunek, którego numer podany jest w katalogu aukcyjnym i na stronie internetowej Domu Aukcyjnego.
 3. Faktury w walucie obcej wystawiane mogą być za zgodą Domu Aukcyjnego, przy czym przeliczenie należności/kwoty następuje wg kursu średniego NBP obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień wystawienia faktury.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. W razie opóźnienia Nabywcy w zapłacie oraz niedokonania odbioru Obiektu w terminie określonym w pkt. XIV.2 Regulaminu, Dom Aukcyjny wyznaczy dodatkowy 7-dniowy termin do uiszczenia należności za wylicytowany Obiekt oraz do odbioru Obiektu. W przypadku bezskutecznego upływu dodatkowego terminu, Dom Aukcyjny ma prawo złożyć w terminie 90 dni od daty zawarcia Umowy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
 2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 powinno być złożone w formie pisemnej oraz doręczone Nabywcy pod wskazany przez niego w formularzu rejestracyjnym adres korespondencyjny. Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, na który pismo pozostawiono w placówce operatora pocztowego, a jeśli zostało podjęte wcześniej, w dacie podjęcia.
 3. W przypadku odstąpienia przez Dom Aukcyjny od Umowy zgodnie z postanowieniami pkt. XIII.1 oraz pkt. XIII.2 Regulaminu, Nabywca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Domu Aukcyjnego kary umownej w wysokości równej dwukrotności wylicytowanej ceny Obiektu płatnej na rachunek i w terminie wskazanych w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy.

 

PRZEJŚCIE WŁASNOŚCI I ODBIÓR OBIEKTU
 1. Własność wylicytowanego Obiektu przechodzi na Nabywcę z chwilą zapłaty całej ceny wraz z opłatą aukcyjną.
 2. Odbiór Obiektu przez Nabywcę jest możliwy po dokonaniu zapłaty całej ceny wraz z opłatą aukcyjną (chwila przyjęcia gotówki w siedzibie Domu Aukcyjnego albo zaksięgowania należnej kwoty na rachunku Domu Aukcyjnego w przypadku płatności kartą lub przelewem bankowym) i powinien nastąpić w ciągu 14 dni od dokonania płatności.
 3. Dom Aukcyjny wydaje potwierdzenie dokonania zakupu oraz certyfikat autentyczności Obiektu.
 4. Odbiór zakupionego Obiektu odbywa się w siedzibie Domu Aukcyjnego. Na życzenie Nabywcy Dom Aukcyjny może wysłać Obiekt pod wskazany adres, pod warunkiem pokrycia przez Nabywcę wszelkich kosztów wysyłki, zapakowania i ubezpieczenia.
 5. Dom Aukcyjny jest zwolniony z odpowiedzialności z chwilą odbioru Obiektu w siedzibie Domu Aukcyjnego albo z chwilą nadania Obiektu w placówce pocztowej/firmie przewozowej.
 6. Dom Aukcyjny obciąży Nabywcę Obiektów, które nie zostały odebrane w terminie 14 dni od daty zakupu, kosztami przechowywania zakupionych Obiektów w wysokości 100 zł dziennie za jeden Obiekt. W uzasadnionych przypadkach, Dom Aukcyjny może odstąpić od pobrania opłaty za przechowywanie nieodebranego w terminie Obiektu.
 7. W przypadku opóźnienia Nabywcy w odbiorze Obiektu przekraczającego okres 12 miesięcy od dnia aukcji, Obiekt przejdzie na własność Domu Aukcyjnego w zamian za zwolnienie Nabywcy z obowiązku zapłaty opłat za przechowanie.
 8. Nabywca Obiektu udziela Domowi Aukcyjnemu nieograniczonej licencji na wykorzystywanie wizerunku zakupionego Obiektu w celach marketingowych.

 

REKLAMACJE
 1. Reklamacje rozpatrywane będą zgodnie z przepisami prawa polskiego.
 2. Reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową można zgłosić w ciągu jednego roku od daty wydania Obiektu.
 3. Wobec osób niebędących konsumentami Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych Obiektów.

 

INFORMACJA O OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH
 1. Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446), wywóz dzieł sztuki za granicę jest dozwolony, o ile Obiekt nie jest starszy niż 50 lat i jego wartość nie przekracza limitów wymienionych w art. 51 tej ustawy.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 299), Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 euro.
 3. Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 987), polskie muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu zabytków sprzedawanych na aukcji. Oświadczenie w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu powinno zostać złożone przez muzeum niezwłocznie po licytacji takiego Obiektu, nie później jednak niż do zakończenia całej aukcji. W przypadku złożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwokupu przez więcej niż jedno muzeum rejestrowane przysługuje ono muzeum, które wcześniej złożyło takie oświadczenie.
 4. Zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1829), przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:
  1. stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
  2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 PLN.

 

PRZEPISY KOŃCOWE
 1. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści niniejszego Regulaminu lub wprowadzenia nowego Regulaminu.
 2. Zawiadomienie o zmianie Regulaminu lub nowy Regulamin, Dom Aukcyjny przesyła klientom listownie lub za pomocą poczty elektronicznej nie później niż na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego lub nowego Regulaminu.
 3. Klienci wskazują Domowi Aukcyjnemu adres korespondencyjny.
 4. Klienci powinni poinformować Dom Aukcyjny o zmianie swojego adresu korespondencyjnego. Niedopełnienie tego obowiązku powoduje, że pisma kierowane na posiadany przez Dom Aukcyjny adres klienta uznaje się za doręczone. Przesyłki dwukrotnie awizowane będą uznawane za doręczone, a określone w nich terminy za skuteczne.
 5. Nabywca zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty związane z wywozem Obiektu za granicę.
 6. W zakresie pojęć, o których mowa w pkt. I odniesienia do jednego rodzaju gramatycznego obejmują odniesienia do wszystkich rodzajów gramatycznych, a odniesienia do liczby pojedynczej obejmują odniesienia do liczby mnogiej i odwrotnie.